Regenics Medical Equipment

Regenics Medical Equipment предлага висококачествено и иновативно оборудване, преформулирайки начина, по който бива разглеждана медицинската технология. С нас, здравеопазването се трансформира в персонализирано и ефективно изживяване, където уникалните технологии съчетават ефективност с напредъка на иновациите.

Биология на образуването на рани

Нарушаването на целостта на човешкото тяло води до активиране на регенеративните механизми заложени в нас. В това число влизат комплекс от фактори: кръвосъсирване и активиране на растежни фактори, противобактериални и противоъзпалителни фактори (част от растежните фактори в кръвта, имунологично активни клетки), активиране на кръвоснабдяването, активиране на енергийните (митохондриално зависими) системи в организма и т.н. От друга страна болестното нарушаване на изредените механизми и системи води до хронични възпалителни процеси. Това обуславя образуването на трудно зарастващи рани и хронични инфекции.

Технологии

Още в началото трябва да се подчертае, че ПБРФ (плазма богата на растежни фактори, Plasma Rich in Growth Factors – PRGF, технологията endoret™) не е т.нар. ПРП (PRP, Platelet Rich Plasma) и съответно ефектите са научно доказано многократно по-добри. Това се дължи на следните факти:

 1. Endoret™ представлява стандартизирана, научно обоснована (над 200 научни публикации) технология, използваща не само разтворените в плазмата растежни фактори ( намаляващи с напредване на възрастта), но и съвкупността от растежни фактори иначе „затворени“ в тромбоцитите (оставащи с непроменено количество и качество през целия живот). Това не важи за нестандартизираните PRP технологии, които се осланят на количеството тромбоцити – а то само по себе си не отговаря на цялостното количество използвани растежни фактори. При PRP технологиите голяма част от тромбоцитите не особождават затворените в тях растежни фактори и те остават „неизползвани“.
 2. Endoret™ създава фибринов скафолд (скеле), което служи в тъканно-регенеративните процеси за стабилизиране на интегритета, прорастването на стволови клетки и възстановяването на тъканната цялост.
 3. Endoret™ е практически безклетъчна технология. Практическата липса на клетки предпазва от възпалителни реакции, възникващи в следствие на присъствието на (имунни) клетки. Това не важи за PRP технологиите.
 4. Endoret™ в крайната си (активирана) формулировка не съдържа тромбоцити, налични при PRP технологиите, което присъствие активира възпалителните реакции в тъканите медиирани чрез М1 макрофаги.
 5. Endoret™ има над 200 научни публикации и също в този аспект значително се отличава от PRP технологиите.
 

Биологичните ефекти настъпващи под влиянието на технологията Endoret™ са следните:

 1. Противовъзпалителен ефект.
 2. Антибактериален, антивирусен ефект.
 3. Активация на образуването на нови кръвоносни съдове, както и подобряване на кръвоснабдяването.
 4. Активация на производството на колаген, еластин и хиалуронат – структурни елементи на мезенхималните тъкани (кожа, подкожие, сухожилия, мускули т.н.).
 5. Активация на стволовите клетки и създаване на биоскафолд, по който стволовите клетки да растат и се диференцират в специфичната тъкан, за да бъде възстановена.
 

Endoret™ има множество приложения в областта на регенеративната медицина (стоматология, ортопедия, травматология, офталмология, дерматология и т.н.) и доказан ефект при лечението на рани с различна каузалност както при третирането на хронични възпалителни процеси и съществено допринася за възстановяването на тъканния интегритет.

Практически не съществуват сравними технологии с тази на технологията Endoret™. Технологиите PRP не са подходящи за сравнение, тъй като не са стандартизирани и имат редица недостатъци, изредени по-горе.

Основни Точки:

 • Основни стимули на клетъчната функция
 • PRGF е коренно различна технология от PRP
 • Вътретъканен биологичен скафолд
 • Прорастване на собствените стволови клетки
 • Функционално клетъчно подмладяване
 

Плазмата богата на растежни фактори (Plasma Rich in Growth Factors, PRGF) НЕ! е плазма богата на тромбоцити (Platelets Rich Plasma, PRP) и представлява технология с над повече от 20 годишна научна разработка, стотици проучвания и публикации. Тя е единствената одобрена от FDA (Federal Drug Administration) и EMA (European Medicines Agency) в класа си. За разлика от PRP в основата си PRGF използва всички съставни елементи на собствената кръвна плазма, за да създаде различни формулировки богати на цялата гама растежни фактори, сформирайки биологичен скафолд (естествено скеле), който служи за основа за прорастването на „събудените“ от растежните фактори собствени стволови клетки. Сходно е функционално подмладяващото им влияние върху клетките израждащи човешките тъкани. В резултат на това влияние, тъканите могат да се уплътнят, да се повиши тяхната еластичност и тургур (водно съдържание).

Материята има четири агрегатни състояния. Наред с твърдо, течно и газообразно, плазмата е четвъртото агрегатно състояние. В зависимост от постигнатата температура на плазмата е позната ниско- и високотемпературна плазма. И двата варианта на плазмата намират приложение в медицината. Конкретните свойства на студената (нискотемпературна) плазма обуславят редица биологични ефекти, които намират приложение при лечението на рани.

Биологичните ефекти настъпващи под влиянието на технологията PlasmaOne™ са следните:

 1. Антимикробиално, антивирално и фунгицидно действие. Тези ефекти се дължат на многофакторните физикални и химични промени, които настъпват в бактерии, вируси и гъбички, водещи до тяхното унищожаване.
 2. Подобряване и активиране на характерното за хроничните рани намалено кръвоснабдяване.
 3. Активиране на епителиализацията чрез активиране на клетъчната пролиферация, т.е. затваряне на раната и възстановяване на целостта на тъканите.
 

Клиничните проучвания показват високата ефективност на Fletech™ технологията при лечението на трудно зарастващи рани и хронични инфекции, както и при тъканното възстановяване. При това наличните сонди са съобразени с медицинско-терапевтични нужди и съответно трудно достъпни региони – ендо-кавитарното (вътрекухинно) им приложение напр. в стоматологията, гинекологията, проктологията и т.н.

Не съществуват сравними технологии с тази на студената плазма.

Основни точки:

 • Значително повишаване на кръвоснабдяването
 • Подобряване на снабдяването с есенциални вещества
 • Активиране на клетъчния и тъканен метаболизъм
 • Намаляване на тъканната възпалителна реакция
 • Премахване на болестотворни микроорганизми
 

Кръвта е основен носител на кислород и есенциални нутриенти, като осигурява и основните транспортни механизми за въглероден двуокис и отпадъчни продукти. За процесите на стареене е характерно понижаване на обема и обхвата на тъканното кръвоснабдяване. По този начин намалява снабдяването на клетките с хранителни вещества, производството на клетъчна енергия се забавя, натрупват се отпадъчни продукти. При технологията Студената агрегатна плазма се използва енергията, която носи превърнатата в плазма газова смес, за да се повиши значително кръвоснабдяването вкл. и настрани от третираната зона. Този процес може да доведе до многократното подобряване на клетъчния и тъканен метаболизъм чрез насищането с есенциални нутиренти и кислород, както и намаляването на количествата метаболитни отпадъци.

Клетките в човешкия организъм притежават светлинни рецептори. Бялата светлина представлява широкоспектърен енергиен носител, като различните дължини на светлинните вълни (фотони) могат да активират различни клетъчни светлинни рецептори и по този начин да подпомогнат/подсилят различни функции на клетките. При трудно зарастващи рани и хронични инфекции е каузалното увреждане на енергийното (митохондриално) производство в клетките. Специфично действащи светлинни спектри могат през клетъчните светлинни рецептори да активират енергийното производство (есенциално за нормалната клетъчна функция, в това число и регенерацията). За да се подобри трансмисията на специфичната фотонна енергия човешкото тяло притежава трансформаторни вещества, т.нар. фотофори. Технологията Fletech™ използва въшно нанесени повърхностни фотофори, за да пренесе фотонната енергия в дълбочината на тъканите и там да активира съответните клетъчни светлинни рецептори. В резултат на фотофорната трансформация на фотонната енергия настъпват следните биологични дълбоки тъканни ефекти:

 1. Активиране на клетъчното енергийно производство (митохондриален ефект).
 2. Активиране на колагеносинтезата, необходима за възстановяването на целостта на кожата.
 3. Антибактериален ефект.
 4. Противовъзпалителен ефект.
 5. Подобряване на кръвоснабдяването.

 

Биологичните ефекти настъпващи под влиянието на технологията PlasmaOne™ са следните:

 1. Антимикробиално, антивирално и фунгицидно действие. Тези ефекти се дължат на многофакторните физикални и химични промени, които настъпват в бактерии, вируси и гъбички, водещи до тяхното унищожаване.
 2. Подобряване и активиране на характерното за хроничните рани намалено кръвоснабдяване.
 3. Активиране на епителиализацията чрез активиране на клетъчната пролиферация, т.е. затваряне на раната и възстановяване на целостта на тъканите.
 

Клиничните проучвания показват високата ефективност на Fletech™ технологията при лечението на трудно зарастващи рани и хронични инфекции, както и при тъканното възстановяване. При това наличните сонди са съобразени с медицинско-терапевтични нужди и съответно трудно достъпни региони – ендо-кавитарното (вътрекухинно) им приложение напр. в стоматологията, гинекологията, проктологията и т.н. Не съществуват сравними технологии с тази на студената плазма.

Основни точки:

 • Активиране на конкретни клетъчни функции чрез фоторецептори
 • Трансмисия и усилване на слаба фотонна енергия в тъканна дълбочина
 • Модулиране на тъканното възпаление (при розацея, акне)
 • 400 кратно покачване на колагеновия синтез (при тъканно отпускане)
 • Противобактериално действие (при акне, розацея)
 • Активиране на клетъчните енергийни системи и механизми
 

Бялата светлина е съставена от фотони с различни енергийни нива, които имат многобройни ефекти върху човешкия организъм. Фокусираната синя светлина може да повиши колагеновия синтез до 400 пъти и да допринесе за уплътняването на изтъняла тъкан, повишаването на еластичността (стягане) и тургура (водното съдържание). Характерното за тъканното стареене нискостепенно възпаление може да бъде премахнато. Неблагоприятни бактериални влияния могат да бъдат намалени. Митохондриалната функция може да бъде активирана и значително да се повиши производството на вътреклетъчна енергия – основоположен елемент на клетъчната функционалност. Посочените процеси се носят наименованието „Фотобиомодулация“.

За лечение на трудно зарастващи рани и хронични тъканни инфекции представлява до сега непознатата възможност чрез комбинацията на иновативни противовъзпалителни, антибактериални и тъканновъзстановителни терапии да се постигне максимален терапевтичен ефект. За целта се използват последните научни достижения на регенеративната медицина и производните и уникални патогенетично таргетирани технологии и терапии. Постигането на висока терапевтична ефективност отговаря на острата нужда на голям брой засегнати българи, като прилагането на полезния модел има висока социално значима стойност.

Същност на полезния модел

+ 359 897 744 337

ул. Казбек 32, София

office@regenics-medical.com

Контакт

Нарушаването на целостта на човешкото тяло води до активиране на регенеративните механизми заложени в нас. В това число влизат комплекс от фактори: кръвосъсирване и активиране на растежни фактори, противобактериални и противоъзпалителни фактори (част от растежните фактори в кръвта, имунологично активни клетки), активиране на кръвоснабдяването, активиране на енергийните (митохондриално зависими) системи в организма и т.н. От друга страна болестното нарушаване на изредените механизми и системи води до хронични възпалителни процеси, които обуславят образуването на трудно зарастващи рани и хронични инфекции.

 

Дефиницията на термина „хронична рана“ включва рани, които зарастват вторично и не проявява склонност към заздравяване след 8 седмици, въпреки правилната и каузалната (насочена към причините) терапия и подходящото локално лечение. В основата на образуването на хронични рани стоят механизми, които пречат на или увреждат регенеративния капацитет на тялото. Към тях спадат състояния и заболявания, които нарушават кръбоснабдаването (диабет, затлъстяване, залежаване), имунитета (мултиморбидност, хронични възпалителни процеси, имуносупресивни терапии), клетъчното енергийно производство (медикаменти, хронични възпалителни процеси, липсата на есенциални вещества). Стига се до порочен затворен кръг, като състоянието на тъканния интегритет постепенно се влошава и възстановяването на тъканната цялост става невъзможно.

 

В редица случаи каузалната терапия и подходящото локално лечение не водят до значителни успехи, тъй като тези мерки не обръщат необходимото внимание на патогенетичните механизми обуславящи възникването и поддържането на трудно зарастващи рани и хронични инфекции. А те главно са: възпаление, недостиг на кръвоснабдяване, недостиг на енергия, недостиг на растежни фактори.

 

Следните технологии могат самостоятелно и в комбинация да допринесат за подобряването на състоянието на трудно зарастващи рани и хронични тъканни инфекции. Имайки предвид, че всяка отделна технология специфично таргетира отделни патогенетични механизми, използването на технологиите в комбинация представлява по-целесъобразния подход.

 

Тези технологии намират приложение не само при лечението на хронични рани, но биха били ефикасни при каузалното и супортивно (подпомагащо) третиране на всяко нарушаване на тъканната цялост на човешкото тяло, било то поради външни въздействия: изгаряния, постоперативни рани, постинтервенционални рани и др. или поради нарушаване на вътрешните механизми за тъканно възстановяване като диабет, съдова недостатъчност, мултиморбидност, залежаване и др.